Aukcionas

Viešosios įstaigos Utenos ligoninės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojoturto ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės

Skelbiamas kompiuterinio tomografo aukcionas

Nusidėvėjusio, netinkamo naudoti ilgalaikio turto sąrašas

Nusidėvėjusio, netinkamo naudoti ilgalaikio turto sąrašas